7 สาขาเรียนไปไม่ตกงาน!!

7 สาขาเรียนไปไม่ตกงาน!!

7 สาขาเรียนไปไม่ตกงาน!! ในยุคสมัยเเบบนี้เชื่อได้เลยว่าคงไม่มีใครอยากตกงานกัน ดังนั้นเเนวทางในการศึกษาต่อ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากในเด็กรุ่นใหม่อย่างเรา นอกจากจะเลือกในสิ่งที่ตนเองชอบ ตนเองถนัดแล้ว อีกหนึ่งอย่างที่เราควรจะต้องดูด้วยนั่นก็คือ เรียนจบมาแล้วมีงานรองรับ ไม่ตกงาน นั้นเอง เพราะในตอนนี้มีนักศึกษาที่จบใหม่หลายคนที่กำลังตกงานอยู่ หรือบางคนก็อาจจะไม่ได้ทำงานที่ตกสายตามที่ตนเองเรียนมา วันนี้ทางเว็บของเราจึงได้นำข้อมูลเกี่ยวกับคณะที่เรียนเเล้วไม่ตกงานมาฝากทุกคนไปดูกัยเลยว่ามีคณะในดวงใจขแงเราหรือไม่

8 สาขาเรียนไปไม่ตกงาน!!
Nurse in the hospital

1. พยาบาลศาสตร์

เป็นหนึ่งอาชีพที่กำลังขาดแคลนบุคลากรในการทำงานเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ที่สำคัญอาชีพนี้มีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในทุกวันนี้จะมีความก้าวหน้าและเข้ามามีบทบาทในการช่วยมนุษย์ทำงานมากยิ่งขึ้น แต่งานในบางส่วนเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะด้วยในบางประเทศต้องการพยาบาลเพื่อไปเฝ้าไข้ผู้ป่วย หรือไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยตามบ้านด้วยนั่นเอง

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ม.นครพนม
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร
 • คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
 • โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สวนดุสิต
 • คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
8 สาขาเรียนไปไม่ตกงาน!!

2. วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ในยุคโลกาภิวิฒน์ สำหรับอาชีพนักวิศกรซอฟต์แวร์และนักพัฒนา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์กำลังเป็นสาขาที่มาแรงแซงทางโค้งหลายๆ คณะเลยทีเดียว หากเราได้เรียนจบทางด้านนี้มาโดยตรงรับรองได้เลยว่างานรุ่งพุ่งกระฉูดแน่นอน เพราะด้วยทุกวันนี้ซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วิศกรซอฟต์แวร์เป็นที่ต้องการมากขึ้น เพราะต้องมากคอยควบคุมและดำเนินการผลิตนวัตกรรมต่างๆ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่

 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • คณะสถิติประยุกต์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
 • คณะเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.ราชภัฏลำปาง
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.บูรพา
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.พะเยา
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.ลัยลักษณ์
 • วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.กรุงเทพ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.นอร์ท-เชียงใหม่
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.พายัพ
8 สาขาเรียนไปไม่ตกงาน!!

3. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ไม่ว่าเป็นประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ต่างก็ต้องการบุคลากรทางด้านนี้ ซึ่งเป็นสาขาที่แยกย่อยออกมาจากวิศกรรมไฟฟ้า ทำหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบ ควบคุม ทดสอบ เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งผลิต ซ่อม และยังรวมถึงต้องทำการติดตั้งได้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่

 • คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์และโทรคมนาคม ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์และโทรคมนาคม ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.สยาม
 • คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แพทยศาสตร์

4. แพทยศาสตร์

สำหรับทางการแพทย์ พบได้น้อยมากสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่ง (ปกติแพทย์ก็มีรายได้ค่อนข้างสูงมากอยู่แล้ว) แต่หากได้เป็นแพทย์เฉพาะทาง ก็ย่อมมีรายได้ที่สูงเพิ่มขึ้นไปอีก หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าทำไมในแต่ละปีถึงได้ผลิตแพทย์ออกมาค่อนข้างน้อย เนื่องจากแพทย์เฉพาะทางเป็นอาชีพที่ต้องใช้เวลาในการเรียนค่อนข้างนานหลายปีกว่าแพทย์ทั่วไป ทำให้ผลิตแพทย์ออกมาได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2515
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี
วิศวกรรรมโยธา

5. วิศวกรรรมโยธา

อีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ในการสนับสนุนกิจกการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงอุตสาหกรรมใหญ่ๆ จากทั่วโลก หลายๆ คนอาจมองว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไร? ให้เราลองนึกในเชิงลึกดูว่า หากเราผลิตสินค้าแล้วกำลังจะส่งออกไปขายในสถานที่ต้องๆ แต่กลัยไม่มีเส้นทางให้รถของเราวิ่งส่งสินค้า แล้วอย่างงี้เราจะส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างไร

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ศรีปทุม
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน, กำแพงแสน, ศรีราชา,สกลนคร)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.เชียงใหม่
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.นเรศวร
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.บูรพา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.มหิดล
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.สงขลานครินทร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.อุบลราชธานี
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันการดำเนินงานในธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ จะต้องอาศัยระบบไอทีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะทุ่มงบประมาณมากมายเพื่อที่จะวางระบบด้านไอทีเป็นอย่างดี แต่สำหรับในอาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลหรืองานด้านไอทีก็ยังขาดแคลนบุคลากรที่จะมาช่วยในการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติ ดังนั้นหากใครเรียนจบในด้านนี้มาก็ไม่ต้องกลัวตกงานเลย

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ทักษิณ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนสุรนารี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.นเรศวร
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล
 • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่โจ้
การบัญชี

7. การบัญชี

สำหรับอาชีพนักบัญชี ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหน ก็มีบทบาทสำคัญและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ จะมีบทบาทในการช่วยจัดเก็บหรือจดบันทึกให้ได้ก็ตาม แต่นั่นก็เป็นเพียงตัวช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เพราะจริง ๆ แล้วยังไงก็ต้องอาศัยนักบัญชี เพื่อเข้ามาจัดการในส่วนนี้อยู่ดี

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่

 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี ม.เกษตรศาสตร์
 • คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
 • คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี ม.เชียงใหม่
 • คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี ม.รามคำแหง

ทิ้งท้าย

เป็นอย่างไรกันบ้างกับอาชีพที่เรียนเเล้วไม่ตกงาน มีสาขาที่อยู่ในด้วยใจของทุกคนบ้างหรือเปล่า เราขอเเนะนำเลยว่าเเต่ละสาขาที่กล่าวมานั้น น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสาขาที่ขาดบุคลากรสูง ดังนั้นถเาหากว่าเพื่อนๆไม่อยากตกงานก็ลองไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเเต่ละสาขาได้เลยค่ะ

บทความเเนะนำ : wowyummyfood